NeYapıyoruz?

Proje, üniversitelerin mevcut durumunu analiz ederek akademik alanda yaşanan psikolojik yıldırma (cinsiyet temelli eşitsizlik - mobbing) konusunda farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Akademisyenler, öğretim üyeleri, öğrenciler, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk ve etnik köken, rütbe veya kıdem, iş deneyimi ve yaş gibi birçok risk faktörü içeren akademik (işyeri) mobbing bu projenin öncelikli konuları arasında yer alırken tüm bu faktörler psikolojik yıldırma ile ilgilidir. Akademik zorbalık vakaları genellikle mağdurlar üzerinde fiziksel, duygusal ve psikolojik zararların yanı sıra işle ilgili çeşitli ve kurumsal sonuçlar da dahil olmak üzere çok sayıda olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu sonuçlar projenin en temel araştırma konuları içinde yer alacaktır.

Projede konuya uygun detaylı materyaller (kitapçık, posterler, istatistiksel veri ve analizler vb.) verilerek bazı başa çıkma stratejileri özetlenecek ve akademik alanda farkındalık artırılacaktır. Mobbing mağduru olan 10 gerçek kadın akademisyenin hikayeleri isimsiz, anonim olarak yayınlanarak, söz konusu bu olumsuz durumlara karşı farkındalık mekanizmaları oluşturulacak ve oluşturulan web sitesi ile çözümlere destek mekanizmaları kurulacaktır. 10 kadın akademisyenle yapılan görüşmeler nitel analiz yöntemi ile çıkarılacak ve sonuçlar web sitesinde de yayınlanacaktır. Bulgular form analizi bireysel, sosyal, kurumsal ve yapısal zorluklar olarak tartışılacak ve bu farklı seviyeler arasındaki ilişkiler projede vurgulanacaktır. Akademide cinsiyete dayalı psikolojik zorbalığın tahmin edilen farklı ve birbiriyle bağlantılı bir çok faktörü olduğu için, proje yeni bir perspektif ile akademide cinsiyet eşitsizliği / mobbing ile mücadele için sistematik ve çok yönlü bir yaklaşım getirmeye çalışarak bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışacaktır.

 

Görüşülen Akademisyen Sayısı

0